Назив на ДруштвотоОсигурително брокерско друштво Макоас Брокер АД Струмица
Седиштеул.Јанко Цветинов бр.43
Телефонски број и број на телефакс071/271-190
Интернет страницаwww.makoas.mk
Електронска адресаinfo@makoas.mk; adzomakoas@gmail.com
Име и презиме на одговорното лицеАлександар Иванов - Извршен Директор
Име и презиме на делегирано одговорно лице/
Име и Презиме РБС издаден од Агенцијата Број на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работи датум на издавање на дозволата/лиценцата класи на осигурување Датум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи;
Александар Иванов ОБ-0565 19-3-153 14.02.2019 Сите класи Активен
Софче Иванова ОБ-0473 19-4-721 09.09.2016 Сите класи Активен
Тихомир Ѓорѓиоски ОБ-0581 19-3-663 16.08.2019 Сите класи 30.06.2022
Симона Стефановска Јовевска ОБ-0580 19-3-662 16.08.2019 Сите класи Активен
Ани Стојанова ОБ-0665 14-3-465 26.10.2021 Сите класи 04.04.2023
Маја Атанасова Ичева ОБ-0666 14-3-466 26.10.2021 Сите класи Активен
Симона Трајковска ОБ-0653 14-3-80 24.02.2021 Сите класи 20.09.2023
Гоце Туманоски ОБ-0582 19-3-664 16.08.2019 Сите класи Активен
Жана Маркова 14-3-684 22.06.2022 Сите класи Активен
Стојан Костадинов 14-3-804 18.07.2023 Сите класи Активен
Датум на ажурирање на регистарот 25.09.2023