Назив на ДруштвотоОсигурително брокерско друштво Макоас Брокер АД Струмица
Седиштеул.Јанко Цветинов бр.43
Телефонски број и број на телефакс071/271-190
Интернет страницаwww.makoas.mk
Електронска адресаinfo@makoas.mk; adzomakoas@gmail.com
Име и презиме на одговорното лицеАлександар Иванов - Извршен Директор
Име и презиме на делегирано одговорно лице/
Име и ПрезимеРБС издаден од АгенцијатаБрој на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работидатум на издавање на дозволата/лиценцатакласи на осигурувањеДатум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи;
Александар ИвановОБ-056519-3-15314.02.2019Сите класиАктивен
Софче ИвановаОБ-047319-4-72109.09.2016Сите класиАктивен
Тихомир ЃорѓиоскиОБ-058119-3-66316.08.2019Сите класиАктивен
Симона Стефановска ЈовевскаОБ-058019-3-66216.08.2019Сите класиАктивен
Датум на ажурирање на регистарот31.03.2021