Осигурителното брокерско друштво Мако АС Брокер АД Струмица e aкционерско друштво овластено за вршење на осигурително брокерски работи со дозвола број УП 19-1-93 од 25.02.2019 година издадено од Агенција за Супервизија на осигурување.
До овој момент има 4 лиценцирани брокери