Осигурувањето од автомобилска одговорност е задолжително со закон и се прави еднаш годишно при регистрација на возилото. Полисата за АО ја осигурува одговорноста на сопственикот на возилото ако при сообраќајна незгода им нанесе штета на трети лица.